Бұрандалы түптік қозғалтқыш Д-172

2 843
rihhansu
19 марта 2016
  • 0

Категории: Чертежи проекты / На казахском
Тип проекта Учебный Кол-во листов (чертежей)
Формат
Б?рандалы т?птік ?оз?алт?ыш Д-172
Дипломды? жоба 

Б?рандалы т?птік ?оз?алт?ыш Д-172Шпиндель

РоторТехнологиялы? ?рдіс

БТ?-172 б?рандалы т?птік ?оз?алт?ышты? негізгі ?лшемдері есептеуАвторлы? ку?лікТ?ра?ты ж?мысыны? теориялы? ы?тималды?ыТізімі сызбаларды: б?рандалы т?птік ?оз?алт?ыш Д-172, ??рамдастырыл?ан с?лбасы, шпиндель, ротор, статор, технологиялы? ?рдіс, авторлы? ку?лігі, на?тылау (білік, табан дискісі, са?ина, гайка).
 
Дипломды?  жобада «Б?р?ылау тере?дігі 4000 м дейінгі диаметрі 172 мм болатын б?рандалы т?птік ?оз?алт?ышты модернизациялау» толы?ымен о? шешімін тапты. Оны? м?най-газ ???ымаларын б?р?ылауда бас?а ?оз?алт?ыштармен салыстыр?анда?ы ерекшеліктері, арты?шылы?тары мен тиімділігі талданды. Сонымен ?атар б?рандалы т?птік ?оз?алт?ыш ж?не оны? ??рамдас б?ліктері, оларды? ?ыс?аша сипаттамасы мен ж?мыс істеу принципі  ?арастырылды. 
?оз?алт?ыш ротор мен статордан т?рады. Болат статор ішінде сол ба?ытта б?рандалы тісті ысытыл?ан резе?келі ?оршауы бар. Болат роторда сол ба?ытта сырт?ы б?рандалы тістер кесілген. Ртор тістеріні? саны статор тістеріні? санынан бірге кем бол?анды?тан, н?тижесінде ротор осіні? ілінісу ?шін статор осіні? тіс биіктігіні? жартысына те? эксцентритетіне ?атысты жылжытыл?ан. Ротор мен статор б?рандалы ?адамдары тістеріні? санына тура пропорционал.
???ымаларды ?осымша ???ыларды б?р?ылау ар?ылы ?алпына келтіру ж?мыстарын ат?ару кездерінде де негізінен осы БЗ? ?олданылады.
К?рделі ж?ндеу ж?мыстарды орында?ан уа?ытта б?кіл б?р?ылау?а байланысты операцияларды? 90%-дан астамы осы ?оз?алт?ыштар ар?ылы ж?зеге асырылады.
Жуу с?йы?ты?ы берілген кезде клапан ешбік т?гілулерсіз ты?ыз жабылуы, ал айналма то?татыл?ан кезде клапан ашылуы керек. Жуу с?йы?ыны? шы?ыны т?пті тазалау шарттарына негізделген.
Патентті-а?паратты? шолу ма?саты негізі роторды? сырт?ы бетін вольфрам карбидіні? б?лшектеріні? м?лшері 5 – 40 мкм ?нта?ымен шашыра??ы жо?ары жылдамды?ты жалында?ан газ ?дісімен тозу мен коррозия?а т?зімді жабынмен ?амтамыз етіп, роторды? пайдалануда?ы сипаттамаларын жа?сартып, ж?мыс ?абілеттілігін ?зарту болып табылады.
Есептеулер берілген модернизацияны? т?ра?ты, шарша??ы мы?тылы?,  тозу?а т?зімділік, ж?мыс істеу уа?ытыны? ?за?тылы?ыны? жеткілікті екендігін к?рсетеді. Осы себепті?сынылып отыр?ан жобаланушы б?рандалы т?птік ?оз?алт?ыш ?олданыста экономикалы? т?р?ыдан ж?не пайдалану т?р?ысынан тиімді деп ?абылдау?а болады.
Жабды?тарды пайдалану кезіндегі е?бек ?ор?ау, техника ?ауіпсіздігі ж?не ?орша?ан ортаны ?ор?ау с?ра?тары ?арастырылды.
 
Техникалы? сипаттамасы:
1. Білікті? айналу жиілігі ( шпиндель) п=102 айн/мин
2. Айналу моменті М = 8 кН м
3. Біліктегі ?уат N =70 кВт
4. Б?р?ылау с?йы?ты?ы шы?ыны Q =25 л/с
5. ?ысым т?мендеуі р = 5...8 МПа
 
Т?сіндірме жазбаны? мазм?ны
Кіріспе 
1 Техникалы? б?лім
1.1 Т?птік ?оз?алт?ыш
1.1.1 Т?птік ?оз?алт?ышты? айналмалы т?рі
1.1.2 Т?птік ?оз?алт?ышты? со??ылы т?рі
1.1.3 Б?рандалы т?птік ?оз?алт?ыш
1.2 Б?рандалы (к?лемдік) т?птік ?оз?алт?ышты? (БТ?) ??рылымы
1.3 Б?рандалы ?оз?алт?ышты? ж?мыс істеу принципі мен ма?саты
1.4 БТ? Д-172 ?олданыс (ж?ндеу, ?амтамасыз ету) кезінде істен шы??ан ж?не та?ы да бас?а техникалы? себептерді? пайда болуын анализдеу
1.5 Б?рандалы т?птік ?оз?алт?ыштарды ??растыру
1.6 Б?рандалы т?птік ?оз?алт?ыштарды ?олдану айма?ы ж?не тиімділігі
1.6.1 Б?рандалы т?птік ?оз?алт?ыштармен б?р?ылау ерекшеліктері
2 Есептеу ж?не арнайы б?лімі
2.1 БТ?-172 б?рандалы т?птік ?оз?алт?ышты? негізгі ?лшемдері есептеу
2.2 Б?рандалы героторлы механизмні? кинематикалы? ?атынасын та?дау
2.3 ?оз?алт?ышты? геометриялы? ж?не энергетикалы? параметрлерін есептеу
2.4 Вейбулл ?лестірім параметрі
2.4.1 Істен шы?улар ?ар?ындылы?ы есебі
2.4.2 Т?ра?ты ж?мысыны? теориялы? ы?тималды?ы
2.5 Р??сат етілген ?исы?ты? радиусын есептеу
2.5.1 Б?р?ылау ??бырыны? ?алыпты ж?мыс жа?дайында е? т?менгі ?исы?ты? радиусын есептеу
2.6 ???ыманы жууды? гидравликалы? есебі
2.6.1 ?ысым жо?алуыны? есебі
2.7 Арнайы б?лім
2.7.1 Патенттік шолу
2.7.1.1 Авторлы? ку?лік №2186188
2.7.1.2 Авторлы? ку?лік № 2241107
2.7.1.3 Авторлы? ку?лік № 2341637
2.7.2 Патенттік есептеу
2.7.2.1 Вольфрам ?нта?та?ын ?ндіру
2.7.3 Патенттік сараптау
3 ?ауіпсіздік ж?не е?бек ?ор?ау б?лімі
3.1 ?ауіпті ж?не зиянды ?ндірістік факторлар сараптамасы
3.2 ?йымдастыру іс-шаралары
3.3 Техникалы?  іс-шаралар
3.3.1 Электр?ауіпсіздігін  ?амтамасыз  ету
3.4 Санитарлы-гигеналы? іс-шаралар
3.4.1 Метеорологиялы?  шарттарды  ?амтамасыз  ету
3.4.2 Шу де?гейін есептеу
3.5 ?ртке ?арсы іс-шаралар
4 Экология ж?не ?орша?ан ортаны ?ор?ау б?лімі
4.1 Б?р?ылау кезіндегі ?ойнауды ?ор?ау  ж?не ???ыманы жерасты ж?ндеу
4.2 Атмосфераны ?ор?ау
4.3 Гидросфераны  кор?ау
4.4 Литосфераны ?ор?ау
4.5 ?йымдастыру іс-шаралары
4.6 Инженерлік ?ор?ау
5 Экономикалы? б?лім
5.1 Жобалауды? экономикалы? тиімділігіні? жоспары
5.2 Пайдалану саласында?ы шы?ындар
5.3 Пайдаланушыны? ?немділігін есептеу
?орытынды
Пайдаланыл?ан ?дебиеттер тізімі
Сипат тізім
 
Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, docx
88 (8)
Тип проекта Учебный Кол-во листов (чертежей)
Формат

Похожие материалы

Водозаборное сооружение - Бас то?ан ??рылысыВодозаборное сооружение - Бас то?ан ??рылысы

250 орындық балабақша250 орындық балабақша

Астана қаласындағы 66-пәтерлі тұрғын үйАстана қаласындағы 66-пәтерлі тұрғын үй

Проектирование мостового кранаПроектирование мостового крана

ЗиЛ-433180ЗиЛ-433180Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.